Rastusa

Novosti

Konkurs za izbor suvenira opštine Teslić

Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske, i materijalne baštine...

Novosti / 23. 10. 2013

Novosti

U cilјu promocije opštine Teslić te pobolјšanja turističke ponude opštine Teslić, JU Turistička organizacija opštine Teslić je objavila javni poziv za učešće na Konkursu za izbor suvenira opštine Teslić, saopšteno je iz Administrativne službe opštine Teslić.

1. Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske, i materijalne baštine i da izražava autentične prirodne i turističke atraktivnosti opštine Teslić.

2. Materijal od kojeg će biti izrađen suvenir treba da bude po zamisli autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi . Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekološki prihvatlјivi materijali kao što su : kamen, keramika, metal, drvo, itd.

3. Konkursni rad treba da sadrži grafički prikaz suvenira i primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa tekstualnim obrazloženjem ideje, načina korišćenja, specifikacija materijala, načina proizvodnje, itd.

4. Dostavlјanje prijedloga se vrši u zatvorenoj kutiji sa naznakom „Konkurs za suvenir”, sa šifrom autora anonimno ( bez imena i oznaka autora ). U posebno zatvorenoj koverti priloženoj uz kutiju i označenoj istom šifrom dostavlјaju se podaci o autoru uz naznaku „Suvenir – podaci o autoru”.

5. Svaki autor može dostaviti do pet prijedloga.

6. Prispjele prijedloge ocjenjivaće Konkursna komisija, a svi prispjeli prijedlozi biće javno izloženi.

7. Ukoliko Konkursna komisija utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovolјavajući donijeće odluku o dodijeli jednokratnih nagrada u iznosu :

 1. - prva nagrada 500 KM
 2. - druga nagrada 300 KM
 3. - treća nagrada 200 KM

8. Isplatom nagrada autorima autorska prava prelaze na opštinu Teslić.

9. Ukoliko se naknadno utvrdi da je prijedlog suvenira plagijat komisija zadržava pravo da poništi odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

10. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Članovi konkursne komisije i njihova bliža rodbina nemaju pravo učešća.

11. Konkursna komisija prilikom odabira prispjelih radova uzeće u obzir slјedeće kriterijume: obilјežja opštine sa kulturnim, tradicionalnim, istorijskim i materijalnim atraktivnostima, te način izrade odnosno materijal, vrijeme potrebno za izradu i cijenu izrade suvenira.

12. Prijedloge dostaviti najkasnije 30 dana po objavlјivanju konkursa na adresu : JU Turistička organizacija opštine Teslić, ul. Svetog Save 15

13. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

14. Svi učesnici konkursa će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa. Prijedlozi konkursa koji ne budu izabrani biće vraćeni autorima.

15. Prijavom na konkurs učesnici neopozivo prihvataju sve uslove konkursa.

16. Upravni odbor na prijedlog komisije donosi konačnu odluku.

Izvor / teslicozone

 • Rade Stjepanović Poezija Ledine
 • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
 • Stolarija Dakić
 • Kucni Majstor Slavisa Djukic
 • Planinarsko Drustvo Vizant
 • Cecava
 • Either Or App
 • Ljeb Info
 • Disko Bar Boki
 • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme